+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО

Представяне на фирмата:

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 и притежава лицензия за работа с радиоактивни източници. ЦНИЛ разполага с модерна апаратура и лабораторно оборудване и е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на обхвата на дейностите.

Във връзка с непрекъснато развиващата се дейност и разширяване на обхвата на акредитация, ДИАЛ ООД търси да назначи Отговорник по качеството.

Описание на длъжността:

 • Работата е свързана с поддържане и актуализиране на системата за управление, осъществяване на контрол на качеството на извършваните в лабораторията дейности.
 • Основни отговорности, възложени на заемащия позицията са:
 • Организира, координира и контролира дейността на лабораторията с цел осигуряване внедряването и непрекъснатото наблюдение, актуализиране и поддържане на системата за управление;
 • Гарантира качеството на методите за анализ, като при необходимост извършва анализи;
 • Взема активно участие в проектите по внедряване на нови методи и проектите по управление и подобряване на качеството на услугите;
  Взема решения при процедури за несъответствие;
 • Участва в обсъждането на проблеми свързани с лабораторната дейност и дава препоръки за подобрение;
 • Участва в процесите по поддържане на компетентността на служителите, работещи със специфични технически средства, изпитвания и калибрирания;
 • Участва в извършването на надзор и наблюдение на персонала;
 • Одобрява доставчици на външни услуги, следи за наличностите на реактиви и консумативи в лабораторията и отговаря за заявяването и входящия контрол при получаването им.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – магистър по химия или физика;
 • Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Познаване на стандартите за системи за управление (БДС EN ISO/IEC 17025:2018; ISO 9001:2015);
 • Преминато специализирано обучение по практическо прилагане на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Солидни знания и преминати обучения по отношение на QA/QC в областта на лабораторните дейности;
 • Способност да управлява и участва в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
 • Отлични умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.
 • Опит на подобна позиция е задължителен.

За предимство се считат:

 • Опит при работа с класически методи на аналитичната химия;
 • Опит с апаратурни аналитични методи (UV-VIS, GC, ICP-ОЕS, ICP-MS, Йоннa хроматография и други);
 • Опит при работа с дозиметрична и радиометрична апаратура, алфа и гама спектрометрия, течна сцинтилация;

Ние предлагаме:

 • Конкурентна работна заплата;
 • Обучения и условия за постоянно професионално развитие;
 • Работа в динамична работна среда, в сплотен колектив от млади професионалисти, в лаборатория с най-съвременна техника и с възможност за усвояване на ценни знания и придобиване на практически умения.

За да кандидатствате за свободната позиция, е необходимо да изпратите актуална автобиография на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.