+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Услуги

ДИАЛ ООД извършва широк спектър от услуги:

  • Вземане на водни проби и измервания на място на температура, водно ниво, дебит, рН, електропроводимост и др.;
  • Вземане на почвени проби със снемане на координатите и измервания на гама-фон и повърхностни замърсявания на място;
  • Извършване на лабораторни химични и радиологични анализи;
  • Изготвяне на доклади за състоянието на околната среда и радиационната безопасност;
  • Контрол за радиоактивност на стоки, материали и продукти при производство, внос и износ.

За дейността си ДИАЛ ООД е оценена и сертифицирана от ТЮФ НОРД България ЕООД, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, Сертификат № 32 100 180011, издаден на 25.01.2018г., валиден до 24.01.2021г., за следните дейности: пробовземане и изпитване на почви, води, утайки, строителни материали и отпадъци, храни и атмосферен въздух по химични, физикохимични и радиологични показатели. Наблюдение за състоянието и изменението на компонентите на околната среда и предлагане на варианти за управленчески решения. Контрол за радиоактивност на стоки, материали и продукти при производство, внос и износ. Оценка на радиационното натоварване и риска за здравето. Изготвяне на проекти в областта на контрола и опазването на околната среда и радиационната безопасност.

ДИАЛ ООД притежава Удостоверение за регистрация от АЯР: серия Р рег. № 0010, издадена на 23.10.2018 г., валидна до 2023 г. за работа с източници на йонизиращи лъчения; РАЗРЕШЕНИЕ от АЯР: серия: ВС, № 4665, издадено на 21.11.2018г., валидно до 24.11.2023г. за временно съхранение на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност.

Изпитвателната лаборатория на ДИАЛ ООД е акредитирана от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, Сертификат ЗА АКРЕДИТАЦИЯ издаден от ИА БСА Рег.  № 73 ЛИ/07.01.2020г., валиден до 30.03.2021 г.

ПРОБОНАБИРАНЕ
(в обхвата на акредитация)

ВОДИ
проби от езера и язовири
проби вода за пиене и вода за производство на храни и напитки
проби от реки и водни течения, проби от валежи
проби от отпадъчни води
проби от подземни води
проби от утайки и придънни утайки
съхранение и консервиране на проби
ПОЧВИ

таблица 1

ИЗМЕРВАНИЯ НА МЯСТО

ДОЗИМЕТРИЧНИ

Активност на твърди материали, предвидени за рециклиране, повторна употреба или разполагане като нерадиоактивни отпадъци
Оценка на повърхностно замърсяване. Бета-емитери (максимална бета-енергия по-голяма от 0,15 MeV) и алфа-емитери
Дозиметрия на гама – лъчи
Дълговременно изпитване на измиваемост на форми от втвърдени радиоактивни отпадъци

 ФИЗИКОХИМИЧНИ

И ХИМИЧНИ

pH
Температура
Химични показатели

таблица 2

ВОДИ
(в обхвата на акредитация)

РАДИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Естествен уран (Unat.)
Радий-226 (226Ra)
Обща α-активност
Обща β-активност
Радон-222 (222Rn)
Тритий (3H)
Обемна активност на повече от 50 радионуклида (естествени и техногенни)

               ФИЗИКОХИМИЧНИ

И ХИМИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ
                       

Активна реакция (рН)
Мирис, цвят, температура
Общ сух остатък, неразтворени и разтворени вещества, загуби при накаляване
Специфична електропроводимост
Окислително-редукционен потенциал
Обща твърдост
Амоняк (NH3)/ Амониеви йони (NH4+)/ Азот амониев (N-NH4+)
Нитратни йони (NO3-), Азот нитратен (N-NO3-)
Нитритни йони (NO2-), Азот нитритен (N-NO2-)
Азот по Келдал (NKjeldahl)
Органичен Азот
Общ Азот
Цианиди (CN-) общи и свободни
Сулфати (SO42-)
Разтворени сулфиди и свободен сероводород
Фосфати (PO43-)
Хлориди (Cl-)
Общ, остатъчен и свободен хлор (Cl)
Алкалност (карбонатна и обща)
Карбонати (СО32-)
Хидрогенкарбонати (НСО3-)
Флуорид (F-)
Разтворен О2 /Наситеност с О2
Окисляемост (ХПК)
Перманганатна окисляемост
Биохимична потребност от кислород (БПК5)
Общ органичен въглерод
Живак (Hg)
Хром шествалентен (Cr6+) и тривалентен (Cr3+)
Анионни повърхностноактивни вещества (MBАS) /Анионактивни детергенти
Въглеводороден индекс за нефтопродукти
Сребро (Ag) /Алуминий (Al) /Арсен (As) /Бор (B) /Барий (Ba) /Берилий (Be) /Бисмут  (Bi) /Калций (Ca) /Кадмий (Cd) /Кобалт (Co) /Хром (Cr) /Мед (Cu) /Желязо (Fe) /Калий (K) /Литий (Li) /Магнезий (Mg) /Манган (Mn) /Молибден (Mo) /Натрий (Na) /Никел (Ni)
Феноли/Фенолен индекс
Екстрахируеми вещества
Растителни масла/масла и Животински мазнини/мазнини

таблица 3

ПОЧВИ И УТАЙКИ
(в обхвата на акредитация)

РАДИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Мощност на дозата γ-лъчение
Радиоактивно повърхностно α -и β-замърсяване / Специфична повърхностна α - и β-активност
Обемна активност на радон в приземния въздух и Ексхалация на радон
Специфична активност на γ-радионуклиди
Естествен уран (Unat)
Гама-емитиращи радионуклиди

               ФИЗИКОХИМИЧНИ

И ХИМИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ
                       

Специфична електрическа проводимост
Активна реакция (pH)
Сухо вещество и водно съдържание
Водоразтворими соли и техните компоненти
Общ азот (N по Kjeldahl)
Хлориди (Cl-)
Нитрати (NO3-)
Амоний (NH4+)
Сулфати (SO42-)
Карбонати (CO32-)
Арсен (As),Калций (Ca), Кадмий (Cd), Кобалт (Co), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Калий (K), Манган (Mn), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Никел (Ni), Фосфор (P), Олово (Pb), Цинк (Zn), Живак (Hg)
Нефтопродукти (въглеводороди в реда от С10 до С40)
Хигроскопичната влага
Загуби при накаляване
Зърнометричен състав
Органични вещества или (органичен въглерод и хумус)

таблица 4

МАТЕРИАЛИ И ОТПАДЪЦИ,
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ

(в обхвата на акредитация)

РАДИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Радиоактивно повърхностно α -и β-замърсяване/ Специфична повърхностна α -и β-активност
Обемна активност на радон в приземния въздух и ексхалация на радон
Специфична активност на γ-радионуклиди
Естествен уран (Unat)

               ФИЗИКОХИМИЧНИ

И ХИМИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ
                       

Специфична електрическа проводимост
Активна реакция (pH)
Кадмий (Cd), Кобалт (Co), Хром (Cr), Мед (Cu), Манган (Mn), Никел (Ni), Олово (Pb), Цинк (Zn), Живак (Hg)

таблица 5

ХРАНИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ
СОКОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И
ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПРОДУКТИ

(в обхвата на акредитация)

РАДИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Специфична/обемна активност на γ-радионуклиди
Естествен уран (Unat)

               ФИЗИКОХИМИЧНИ

И ХИМИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ
                       

pH
Сулфатни йони (SO42-)
Нитрити (NО2-), Нитрати (NO3-)
Натрий (Na), Калий (K), Калций (Ca), Магнезий (Mg), Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Алуминий (Al), Арсен (As), Никел (Ni), Калай (Sn), Живак (Hg)

таблица 6

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
(в обхвата на акредитация)

РАДИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Мощност на дозата гама-лъчение
Радиоактивно алфа- и бета-лъчение
Ексхалация на радон
Обемна активност на радон в приземния въздух
Обемна активност на над 50 радионуклида (естествени и техногенни)

               НЕРАДИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ
                       

Общ суспендиран прах

таблица 7