+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Радиохимик

Представяне на фирмата:

Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 и притежава лицензия за работа с радиоактивни източници. ЦНИЛ разполага с модерна апаратура и лабораторно оборудване и е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване на обхвата на дейностите.

Във връзка с разширяване на лабораторните дейности и методи за изпитване, Лабораторията има отворена позиция за радиохимик.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – бакалавър или магистър по радиохимия, химия или физика;
 • Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Работата е подходяща и за стажанти, докторанти и студенти последна година.
 • Работата е подходяща за граждани със статут „Бежанец“

Описание на длъжността:

Работата е свързана с извършване на химичен, радиохимичен и физикохимичен анализ на проби от околната среда, материали, отпадъци и храни.

Отговорностите, възложени на заемащия позицията са:

 • Предварителна подготовка на пробата за анализ;
 • Работа с източници на йонизиращи лъчения и изотопи;
 • Извършване на анализ на получените проби, съгласно стандартизирани и валидирани вътрешнолабораторни методи;
 • Работа със специализирана лабораторна апаратура;
 • Извършване на периодично вътрешно калибриране и системна поддръжка на специализираните технически средства – преносими и стационарни;
 • Работа съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - провеждане на процедури по валидиране/верифициране на методи, изчисляване на бюджети на неопределеност, попълване на контролни карти с цел осигуряване достоверност и проследимост на резултатите;
 • Разработване и внедряване на нови методи;
 • Работа в екип;

За предимство се считат:

 • Опит при работа с източници на йонизиращи лъчения;
 • Опит с радиохимични методи и електро-отлагания;
 • Опит и познания  в областта на радиологията и радиационна защита;
 • Опит при работа с опит с класически методи на аналитичната химия;
 • Опит с апаратурни аналитични методи (ICP-ОЕS, ICP-MS, Течно-сцинтилационни, Гама-спектрометрични и Алфа-спектрометрични методи и други);
 • Работа в акредитирана лаборатория;
 • Познания по QA/QC при аналитична лабораторна дейност;

Ние предлагаме:

 • Конкурентна работна заплата;
 • Обучения и условия за постоянно професионално развитие;
 • Работа в динамична работна среда, в сплотен колектив от млади професионалисти, в лаборатория с най-съвременна техника и с възможност за усвояване на ценни знания и придобиване на практически умения.

Ако  отговаряш на изискванията за успешно изпълнение на длъжността, умееш да работиш в екип, имаш добри комуникационни умения, готов си да работиш в динамична среда и непрекъснато да полагаш усилия да повишаваш професионалната си компетентност, можеш да изпратиш своето актуално CV  на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.