+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на услугите на ЦНИЛ към ДИАЛ ООД

В настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, клиентът за краткост е наричан Възложител, а ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД – Изпълнител.

При доставяне на проби в лабораторията, Възложителят се задължава да предостави коректно попълнена заявка за изпитване на пробата;

 • Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя цялата необходима информация и съдействие за извършване на изпитванията;
 • Ако Възложителят не желае да се възползва от услугите за пробонабиране, предлагани от лабораторията, при поискване Изпълнителят ще даде инструкции за начина на извършване на пробонабиране, подходяща опаковка и количества, необходими за изследването, както и срок и условия за транспортиране на пробата до лабораторията. Изпълнителят не носи отговорност за резултатите от изпитване при неправилно пробонабиране или количества, срок и опаковка на образците, предоставени на лабораторията;
 • Изпълнителят не носи отговорност за коректността на пробовземане и условията на съхранение на пробата за изпитване до постъпването й в лабораторията, в случай, че пробовземането е извършено от клиента. Изпълнителят не носи отговорност за качеството на изпратените чрез куриер проби;
  Изпълнителят не носи отговорност за неправилно попълнена заявка за изпитване;
 • При пробовземане, извършвано от Изпълнителя, Възложителят се задължава да осигури безопасен достъп до обектите и да предприеме мерки за отстраняване на всички пречки или препятствия, които биха попречили за правилното изпълнение на услугите. Изпълнителят запазва правото си да откаже услуга при риск от застрашаване на живота и здравето на екипа си;
 • Всяка неточно подадена информация, грешно попълнена такава в заявката за изпитване, водеща до прекъсване на изпитването или издаване на Протокол от изпитване със съдържание неотговарящо на естеството на продукта или нормативните изисквания, или ограничен/неосигурен достъп до обект за пробовземане, са изцяло за сметка на Възложителя. Той няма никакви претенции по изпълнението на услугите, като в този случай договорът между двете страни се счита за изпълнен;
 • Изпълнителят гарантира за качествено изпълнение на услугите по пробовземане и изпитване, в срок, чрез стандартизирани или валидирани методи, описани в протоколите от изпитване.
 • Изпълнителят се задължава да опазва производствената и търговската тайна за информацията получена от клиентите;
 • Когато Изпълнителят възнамерява да възложи на подизпълнител част от изпитването, преди това той е задължен да информира Възложителя за намерението си;
  Изпълнителят документира процеса за регистриране и обработване на жалби. Процедурата за уреждане на жалби е публикувана на http://dial-ltd.com/bg/. Жалби и възражения се отправят само в електронен вид наe-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Срокът за подаване на възражения е 3 (три) работни дни след получаване на протоколите от изпитване;
 • Възложителят получава резултати и протоколи от изпитване в оригинал, само след заплащане на пълната сума за използваните услуги, съгласно предоставена фактура;
 • Възложителят получава протокол за пробонабиране извършено от Изпълнителя, само при поискване;
 • Всяка от страните, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва получените от насрещната страна лични данни (име, ЕГН, данни за контакт - адрес, телефон, електронна поща, данни за месторабота, длъжност, с които се идентифицират (законнитe представители, лицата за контакт и ангажираните с изпълнение на договореното) при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор / заявка, както и за защита на законните си интереси в случай на неизпълнението му;
 • Всяка от страните се задължава да не разкрива или предоставя лични данни на трети лица, освен при наличие на законово задължение за това;
  Изпълнителят няма право да публикува, разпространява или използва без разрешение резултати от изпитвания и документи, собственост на Възложителя, освен, когато по закон се изисква предаване на информация;
 • Изпълнителят не дава изявления за съответствие с изискванията на нормативни документи и/или специфкации. Изпълнителят не дава мнения и тълкувания;
 • Заявката има сила на юридическо обвързващо споразумение между Изпълнителя (Лабораторията) и Възложителя (Клиента);
 • Изпълнителят си запазва правото да добавя и променя клаузи от тези общи условия без предварително уведомление. Услугите се изпълняват в съответствие с общите условия, които са в сила в момента на изпълнение.