+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Политика за поверителност

С посещението на сайта и заявяване на услуги за изпитване, клиентът трябва да бъде съгласен с общите условия за използване на услугите на лаборатория ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД.

Настоящата Политика за поверителност е създадена на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Текст от значение за ЕИП), наричан за краткост „регламента“.

 • Администратор на личните данни е „ДИАЛ“ ООД, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК:000713270, със седалище и адрес на управление: гр. Бухово, п.к. 1830, ул. „Мина Бухово“ № 108, представлявано от Илко Младенов – управител.
 • При въпроси относно обработването на предоставените от Вас лични данни може да се свържете с нас по един от следните начини:
 • Писмено на посочения адрес: гр. Бухово, п.к. 1830, ул. „Мина Бухово“ № 111;
 • Чрез нашия телефон за връзка: 02/ 994 22 40;
 • Чрез email адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Лични данни, които събираме и обработваме:

Използването на нашата Интернет страница и информация от нея не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни. Въпреки това, нашият сайт предлага приложения, при които е възможно, да се обработват определени лични данни.

 • Заявка за услуга

Личните данни, събирани и обработвани от „ДИАЛ“ ООД, чрез бутона „Заявка за услуга“ са: имена, адрес, телефонен номер, email, счетоводни данни, които Вие сами избирате да ни предоставите във връзка с желанието Ви, нашата лаборатория да предостави коректно услугите си.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, при изпращане на вашата Заявка за услуга към нашата лаборатория, в качеството си на акредитиран и сертифициран Изпълнител на услугите. ЦНИЛ към „ДИАЛ“ ООД ще обработва вашите данни само за срок и време не повече от изискваните по закон и съгласно инструкция за работа с лични данни. В случаи, в които Вие сте наш клиент, с когото имаме сключен договор за предоставяне на услуги, при обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между страните договор.

 • Конфиденциалност
 • Всяка от страните, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва получените от насрещната страна Лични данни при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор/ заявка, както и за защита на законовите си интереси в случай на неизпълнението му;
 • Всяка от страните се задължава да не разкрива или предоставя лични данни на трети лица, освен при наличие на законово задължение за това;
 • „ДИАЛ“ ООД няма право да публикува, разпространява или използва без разрешение резултати от изпитвания и документи, собственост на клиента, освен, когато по закон се изисква предаване на информация.
 • Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

„ДИАЛ“ ООД си запазва правото да променя Политиката си за поверителност, съобразно настъпили законодателни промени или прилагани от фирмата политики и практики. При промяна на Политиката за поверителност, условията в нея ще бъдат актуализирани.

22.02.2022г.