+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Дейности по NORM и ТЕNОRМ

През 2009 г. ДИАЛ участва в проект по ФАР, който има за цел да осигури високо ниво на защита на работниците, обществото и околната среда при риск от йонизираща радиация и също така  да установи и развие хармонизиран подход и регулаторна контролна схема на дейностите по NORM (естествените радиоактивни материали) и TENORM (технологично усилените естествени радиоактивни материали).

В резултат от изпълнението на този проект през 2012г. влиза в сила Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.