+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Радонова карта на България

След задълбочен анализ на научните данни в последните години се установи, че рискът за здравето на човек при облъчване от радон е 2 пъти по-голям риск отколкото се смяташе досега.

Въз основа на това Международната Комисия за Радиационна Защита (МКРЗ/ICRP) промени стойността за референтно ниво на радон в жилища от 600 Bq/m3 на 300 Bq/m3. Това представлява значителна стъпка напред в развитието на последователна система за  радиационна защита.

Новата Директива извежда категорично контрола на жизнената среда, свързана с безопасността на населението като цяло и на рискови групи от него. За първи път тя обединява всички радиационни източници, в това число и контрола на естествените радионуклиди, включително и контрола на облъчването от радон в жилищни и обществени сгради, както и на работното място.

Директивата следва препоръките на международните стандарти за радиационна защита в изискванията страните членки да разработят Национални планове за действие за справяне с дългосрочните рискове от облъчването от радон. Едно от основните изисквания е да се идентифицират зоните, където концентрацията на радон (в средногодишни стойности) в значителен брой сгради се очаква да надвишава съответното национално референтно ниво.

Във връзка с тези нови научни данни и новата Директива, ДИАЛ OOД взе участие в изготвянето на радонова карта на България – проект, който беше завършен в края на 2017 година.

https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration