+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

История

През 2021г. празнуваме 65 години ДИАЛ.

През 2016г. отпразнувахме своя  60 годишен юбилей!

Историята на ДИАЛ ООД, започва да се пише в далечната 1956 г., когато лабораторията започва първите стъпки по проучване на условията на труд в урановата промишленост и предлагане на мерки за подобряване на работната среда в радиационно отношение.

Първият ръководител на работната група e д-р Димов - военен лекар радиолог. Започват първите измервания за радиационата обстановка в уранодобива на България. В резултат излиза първото постановление на Министерски съвет с което се въвеждат първите национални норми за работа с източници на йонизиращи лъчение.

През 1958 г. е основана на Дозиметрична служба при Управление Редки метали с началник д-р Димов.

Постепенно лабораторията се попълва със специалисти, усвояват се съответните методи за измерване и анализи с помощта на руски специалисти за кратко време издига нивото на работата си. В страната това е първото звено за специализиран радиационен контрол. Неговите задачи в началото са сравнително ограничени: контрол по работните места с измерване концентрациите на радона и външното гама- лъчение, и по-рядко – измерване нивата на радиоактивното замърсяване.

През 1960г.-1961г. МНЗ възлага на Дозиметрична лаборатория освен радиационния контрол на работната среда и анализи на всички води –питейни, отпадни и за технически цели във всички обекти на Редки метали в страната.

Апаратурната база на лаборатория се обогатява. Методите за анализ на водните проби стават по-кратки и по-прецизни. За определяне на уран във води, въздух и биопродукти (органи на починали миньори) се прилагат спектрофотометричен и перло-луминисцентен методи. Определя се радий във води и въздух и полоний във въздуха на работната среда. От първите изследвания с проучвателна цел на съдържанието на дългоживущите дъщерни продукти на радона до внедряването на метода на скритата енергия на алфа-разпадането са минали само 3-4 години.

Лабораторията възприема този метод за оценка на радиационната обстановка само 1 година след Русия, в същата година с Чехословакия и 2 години преди Франция.

През 1967 г. Започват изследвания и контрол на обекти извън системата на Редки метали. Проверяват се рудници като: Горубсо, Бургаски медни мини, Кремиковци, Медно Обогатителен Комбинат Елисейна и др.

В резултат на тези проучвания и анализи значително се подобряват условията на труд, взимат се мерки за ограничаване радиоактивното замърсяване на рудничната и цехово въздушна среда и снижаване на запрашеността и вредните газове.

През 1979г. Дозиметрична лаборатория със заповед на Генералния Директор на Редки метали е преименувана на ДИАЛ (Дозиметрична и инженерно-аерологична лаборатория).

Стартирайки като пионер в подобряване на условията на труд и грижа за околната среда и здравето на хората в национален мащаб, ДИАЛ и до ден днешен продължава да се развива в тази насока.  

През 1992г. ДИАЛ EООД става частна собственост с управител инж. Младен Младенов. От октомври 2018г. управител е инж. Илко Младенов.

От деня на създаването на лабораторията до сега, ние в ДИАЛ ежедневно и неуморно работим за това да търсим и да прилагаме все по-нови и модерни методи и апаратура, с които да разширяваме обхвата на анализираните от нас параметри, с цел по-чиста и по-здравословна околна среда.

През 2008г. под ръководството на доц. д-р Добромир Пресиянов от Физическия Факултет на Софийския Университет (работил в ДИАЛ като физик в периода 1986г. - 1991г.) изградихме първата противорадонова шахта в България.

През 2017 година, успешно завършихме проект за изготвяне на радонова карта на България, съвместно с НЦРРЗ.

Подробна информация за историята на ДИАЛ ООД, илюстрирана с богат снимков материал от архивите можете да намерите в юбилейната ни книга, която издадохме по повод 50 годишнината на лабораторията. Самата книга е поместена по-долу.