+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Проекти

През 2019 г. ДИАЛ ООД има сключен договор със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по спечелен проект, съгласно Програмата за морско дело и рибарство – „Eкология и поведение на китоподобните бозайници - индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за устойчиво развитие“. Проекта е свързан с обследване на Черно море, като силно уязвима екосистема от замърсяване, застрояване, свръхулов и други, което дава силно отражение в крайбрежните и териториални води. В Черно море обитават три уникални за тази екосистема подвида китоподобни бозайници – морска свиня, обикновен делфин и афала. Те се срещат само тук и имат висок консервационен статус. Тъй като стоят на върха на хранителната верига, тези подвидове са добър индикатор за състоянието на морската екосистема. В настоящото проучване ще се изследва наличието и акумулацията на осем елемента - олово (Pb), кадмий (Cd), цинк (Zn), мед (Cu), никел (Ni), арсен (As), алуминий (Al) и живак (Hg) в тъкани и органи на трите вида китоподобни разпространени в Черно море, както и на черноморски води.

През 2020 фирмата има сключен договор с РИОСВ Варна за изпълнение на дейности по проект “Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран от програма Околна среда. Дейностите по проекта включват изследване на водите на Дуранкулашко и Шабленско езера по химични параметри.

През 2021 г., като част от екипа на "Българска академия за иновационни технологии", по Програмата за морското дело и рибарството, ДИАЛ ООД има сключен договор за анализ на тежки метали от водни екосистеми, във връзка с проект „Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“.

От началото на  2018 година „ДИАЛ“ ООД стартира проекти по мониторинг на параметрите на околната среда преди построяването на площадка за погребване на радиоактивни отпадъци „Радиана“, финансиран от ЕБРД.   Радиологичният проект е “Предексплатационен радиологичен мониторинг на плащадка Радиана по време на изграждане на национално хранилище за радиоактивни отпадъци Фаза 1 R-Проект 3F-A”.

Предексплоатационен хидрoгеоложки мониторинг и геохимичен анализ на площадка „Радиана“ по време на изграждането на Национално хранилище за радиоактивни  отпадъци Фаза 1, R-Project 3E-A.

През 2019 фирма „ДИАЛ“ ООД стартира проект с АЕЦ „Козлодуй“ за “Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кандидати за освобождаване от регулиране”.

Можем да се похвалим, че ДИАЛ ООД е изготвила над 70 екологични изследвания и проекти, в това число:

Над 30 хидроекологични и радиологични оценки и прогнози за състоянието на табаните и технологичните площадки на основни обекти от уранодобива. Оценката на радиационните параметри и прогнозата за потенциална и реална опасност за околната среда и населението е извършена по комплексна методика, отчитаща изискванията на утвърдената инструкция за прекратяване на уранодобива.

Над 20 отчета по задачи Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи.

Десетки проекти за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в районите на участъците на Геостройкомплект - ЕООД и Тракия - РМ – ЕООД.

Предпроектни проучвания за екологически чиста ликвидация на претоварна база Асеновград и на ГПП Родопи у-к Липец - Баблон към Редки метали – ЕООД.

ДИАЛ ООД работи съвместно с HPC CHARESS PICKEL CONSULT Германия и AQUATEST – Чехия по проект B5-98-036 Управление и пречистване на подпочвени и повърхностно течащи води, замърсени с радионуклиди в резултат на уранодобива и уранопреработката в Буховския район, който е част от Международна програма за околната среда – концепции за саниране на уранови минни обекти в страните от Средна и Източна Европа.

ДИАЛ ООД продължава да извършва анализи на радиологичните и  химични показатели на проби питейна вода от голяма част от  В и К дружествата в цяла България.

До момента винаги ДИАЛ е извършвала и продължава да извършва лабораторните анализи на проби от мониторинговата дейност в закритите уранодобивни обекти.

От началото на март 2018 година ДИАЛ ООД стартира проект по мониторинг на параметрите на околната среда преди построяването на площадка за погребване на радиоактивни отпадъци „Радиана“, финансиран от ЕБРД.

И през 2018, за пета поредна година, ДИАЛ ООД продължава да извършва услуги, свързани с демонтиране и освобождаване от контрол на оборудване в 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй“.

И през 2018г. ДИАЛ продължава да извършва радиационния и дозиметричен контрол на ИСОЗУРВ у-к Чора, ИСОЗУРВ у-к Искра и хвостохранилището на ПХП Металург.

През изминалата 2017г. завърши съвместен проект с НЦРРЗ за изготвяне на радонова карта на България.

ДИАЛ ООД участва и в Проекти по Програма ФАР.

Някои от най-важните проекти по програма ФАР, завършени в периода от 2005 до 2010 година са за развитие на българската нормативна уредба в областта на NORM и TENORM; за доставка на оборудване за управление на качеството на водите на река Арда; за регионален мониторинг в южна България.

През 2002г. – 2005г. ДИАЛ участва в работите по два проекта на Програма ФАР, като извършва надзор при дейностите по затваряне на урановите мини в Елешница и Доспат –BG 9904.03.01.01 и BG 9904.03.01.03 базов радиационен мониторинг в Южна България.
Лабораторията участва и в Проекти с международно участие.

През 2006г. ДИАЛ ООД работи по договор, сключен между МОСВ на България и Японската агенция за международно сътрудничество JICA (Japan International Cooperation Agency) за Допълнително проучване качеството на водите в реките от източнобеломорски и западнобеломорски басейнови региони.

През 2000г. - 2001г. ДИАЛ ООД извърши радиационния и дозиметричен контрол по време на изпълнение на работите по техническата ликвидация на уранопреработващата дейност на ПХП Металург ІІ етап.

ДИАЛ ООД извърши радиационният и дозиметричен контрол и по време на изпълнение на І етап от техническата ликвидация на ПХП Металург.