+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Връзки

ИА БСА- Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация - www.nab-bas.bg

Агенция за Ядрено Регулиране  (АЯР) - www.bnra.bg

Български институт за стандартизация - БДС - www.bds-bg.org

Национален център по радиобиология и радиационна защита  (НЦРРЗ) - www.ncrrp.org

АЕЦ Козлодуй ЕАД - www.kznpp.org

Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци - dprao.bg

Българска Агенция по Безопасност на Храните - www.babh.government.bg

Изпълнителна Агенция по Oколна Среда - eea.government.bg

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - www.inrne.bas.bg

Български Институт по Метрология - www.bim.government.bg

Министерво на Околната Среда и Водите - www.moew.government.bg

КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ - biznes-bulgaria.com/firma/7809-kooperaciya-elot-sofiya

Българска асоциация на подземните води - www.bgapv.com

ЕвроБул Контрол ООД - www.eurobulholding.com

Съюз на Метролозите в България- СМБ - www.smb-bg.org

Съюз на специалистите по качество в България- ССКБ - www.ngobg.info

Клуб 9000 - www.club9000.org

МЕРК БЪЛГАРИЯ ЕАД - www.merck.bg

Джи Си Ес България - www.gcsbg.com

ДАНС ФАРМА  ЕООД - danspharma.com

LECO Corporation - www.leco.com

Валерус ЕООД - www.valerus-bg.com

ФОТ ООД - www.fot.bg

СУ Св. Климент Охридский - www.uni-sofia.bg

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - www.mgu.bg

Технически университет-София - tu-sofia.bg

Лесотехнически университет - ltu.bg