+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

Услуги

ДИАЛ ООД извършва широк спектър от услуги:

  • Вземане на водни проби и измервания на място на температура, водно ниво, дебит, рН, електропроводимост и др.;
  • Вземане на почвени проби със снемане на координатите и измервания на гама-фон и повърхностни замърсявания на място;
  • Извършване на лабораторни химични и радиологични анализи;
  • Изготвяне на доклади за състоянието на околната среда и радиационната безопасност;
  • Контрол за радиоактивност на стоки, материали и продукти при производство, внос и износ.

За дейността си ДИАЛ ООД е оценена и сертифицирана от ТЮФ НОРД България ЕООД, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, Сертификат № 32 100 180011, издаден на 25.01.2021г., валиден до 24.01.2024г., за следните дейности: пробовземане и изпитване на почви, води, утайки, строителни материали и отпадъци, храни и атмосферен въздух по химични, физикохимични и радиологични показатели. Наблюдение за състоянието и изменението на компонентите на околната среда и предлагане на варианти за управленчески решения. Контрол за радиоактивност на стоки, материали и продукти при производство, внос и износ. Оценка на радиационното натоварване и риска за здравето. Изготвяне на проекти в областта на контрола и опазването на околната среда и радиационната безопасност.

ДИАЛ ООД притежава Удостоверение за регистрация от АЯР: серия Р рег. № 0010, издадена на 23.10.2018 г., валидна до 2023 г. за работа с източници на йонизиращи лъчения; РАЗРЕШЕНИЕ от АЯР: серия: ВС, № 4665, издадено на 21.11.2018г., валидно до 24.11.2023г. за временно съхранение на радиоактивни вещества, получени при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения или свързани с такава дейност.

Изпитвателната лаборатория на ДИАЛ ООД е акредитирана от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, Сертификат ЗА АКРЕДИТАЦИЯ издаден от ИА БСА Рег. № 73 ЛИ/28.09.2021г., валиден до 28.09.2025г.

Пробовземане на водни проби за Радон

ПРОБОНАБИРАНЕ

Води в обхвата на акредитация
БДС ISO 5667-4:2016
Качество на водата. Вземане на проба. Част 4: Ръководство за вземане на проба от езера и язовири.
БДС ISO 5667-5:2013
Качество на водата. Вземане на проба. Част 5: Ръководство за вземане на проба от вода за пиене от пречиствателни стации и тръбни разпределителни системи
БДС EN ISO 5667-6:2016
Качество на водата. Вземане на проби. Част 6: Указания за вземане на проби от реки и потоци.
БДС ISO 5667-10:2020
Качество на водата. Вземане на проби. Част 10: Ръководство за вземане на проби от отпадъчни води.
БДС ISO 5667-11:2011
Качество на водата. Вземане на проби. Част 11: Ръководство за вземане на проби от подземни води.
БДС ISO 5667-12:2017
Качество на водата. Вземане на проби. Част 12: Ръководство за вземане на проби от придънни утайки от реки, езера и естуарни зони.
БДС EN ISO 5667-13:2011
Качество на водата. Вземане на проба. Част 13: Ръководство за вземане на проба от утайки.
Почви в обхвата на акредитация
БДС 17.4.5.01:1985
Опазване на природата. Почва.
Общи изисквания към вземането на проби.
БДС ISO 18400-102:2019
Качество на почви. Вземане на проби. Част 102: Подбор и приложение на техники за вземане на проби (ISO 18400-102:2017)
БДС ISO 18400-202:2019
Качество на почви. Вземане на проби. Част 202: Предварителни изследвания (ISO 18400-202:2018)
БДС ISO 18400-205:2019
Качество на почви. Вземане на проби. Част 205: Ръководство към процедура за изследване на природни, близки до природните и обработваеми площи (ISO 18400-205:2018)

таблица 1

ИЗМЕРВАНИЯ НА МЯСТО

ДОЗИМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ
в обхвата на акредитация

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Ексхалация на Радон (скорост на излъчване) от терени, сгради и строителни материали ВВЛМ 2:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Радон – концентрация и ексхалация.
Обемна активност на Радон в приземния въздух в сгради и на открито ВВЛМ 2:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Радон – концентрация и ексхалация.
Измерване на мощност на еквивалентната доза на гама-лъчение във въздух за терени, сгради, конструкции и скрап ISO/ASTM 51608:2015 Практическо ръководство за дозиметрия на гама – лъчи

Оценка на повърхностно замърсяване. Плътност на потока  на алфа- и бета-частици от конструкции, работни повърхности, оборудване, работно облекло и др;

ISO 7503-1:2016 Измерване на радиоактивност. Измерване и оценка на повърхностно замърсяване. Част 1. Основни принципи.
ФИЗИКОХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Активна реакция (рН) БДС 17.1.4.27:1980 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Методи за определяне на рН.

Температура

БДС 17.1.4.01:1977 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на мирис, цвят и температура.
Специфична електропроводимост БДС ЕN 27888:2002 Качество на водата. Определяне на специфична електропроводимост.
Разтворен кислород/ Наситеност с кислород БДС EN ISO 5814:2012 Качество на водата. Определяне на разтворен кислород. Електрохимичен метод с електрод
Измервания на място извън обхвата на акредитация
Водно ниво с помощта на нивомер с електрически датчик Hydrotechnik GmbH.

таблица 2

ВОДИ – Питейни (1), Повърхностни (2), Подземни (3), Минерални (4), Отпадъчни(5), Морски(6)

РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Естествен уран (Unat.) ВВЛМ 1:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Уран (спектрофотометричен метод с Арсеназо ІІІ).
(1,2,3,4,5,6)
Естествен уран (Unat.) и изотопи на урана
(234U)
(235U)
(238U)
БДС EN ISO 17294-2:2016 Качество на водата. Приложение на масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Част 2: Определяне на избрани елементи, включително уранови изотопи
(1,2,3,4,5,6)
Радий-226 (226Ra) БДС 12575:1975 Вода за пиене. Определяне съдържанието на Радий-226. (1,2,3,4,5,6)
ВВЛМ 5:2020 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне обемната активност на Радон-222 и Радий-226 във води.
(1,2,3,4,5,6
Обща α-активност
БДС EN ISO 9696:2017 Качество на водата. Обща алфа-активност. Метод за изпитване с концентриран източник (1,2,3,4,5)
Обща β-активност БДС EN ISO 9697:2019 Качество на водата. Обща бета-активност. Метод за изпитване с използване на концентриран източник
(1,2,3,4,5)

Радон-222 (222Rn)

ВВЛМ 5:2020 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне обемната активност на Радон-222 и Радий-226 във води.
(1,2,3,4,5,6)
БДС EN ISO 13164-4:2020 Качество на водата. Радон-222. Част 4: Метод за изпитване с двуфазно течностно сцинтилационно броене
(1,2,3,4,5)
Тритий (3H) ВВЛМ 15:2012 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Тритий (1,2,3,4,5,6)
Обемна активност на γ-радионуклиди БДС EN ISO 10703:2021 Качество на водата. Определяне на активността спрямо концентрацията на радионуклеиди. Метод чрез гама-спектрометия с висока разделителна способност.
(1,2,3,4,5,6)
ФИЗИКОХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Активна реакция (рН) БДС 17.1.4.27:1980 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Методи за определяне на рН.
(1,2,3,4,5,6)
Мирис
Цвят
Температура
БДС 17.1.4.01:1977 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на мирис, цвят и температура. (5)
Общ сух остатък, Неразтворени (Cуспендирани) и Разтворени вещества, Загуби при накаляване БДС 17.1.4.04:1980 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Методи за определяне съдържанието на общ сух остатък, неразтворени и разтворени вещества. (2,3,5)
Специфична електропроводимост БДС ЕN 27888:2002 Качество на водата. Определяне на специфична електропроводимост. (1,2,3,4,5,6)
Обща твърдост БДС ISO 6059:2002 Качество на водата. Определяне на сумата от калций и магнезий. Титриметричен метод с ЕDTA. (1,2,3)
Амоняк (NH3)/
Амониеви йони (NH4+)
Азот амониев (N-NH4+)
БДС 17.1.4.10:1979 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Методи за определяне съдържанието на амоняк. (2,3,5)
Нитрати (NO3-)/ Нитратни йони (NO3-)/
Азот нитратен (N-NO3-)
БДС ISO 7890-3:1998 Качество на водата. Определяне на съдържанието на нитрати. Спектрометричен метод със сулфосалицилова киселина (1,2,3,4,5)
Нитрити (NO2-)/
Нитритни йони (NO2-)/
Азот нитритен (N-NO2-)
БДС EN 26777:1977 Качество на водата. Определяне съдържанието на нитрити. Молекулен абсорбционен спектрометричен метод.
(1,2,3,4,5)
Азот по Келдал (NKjeldahl) БДС EN 25663:2002 Качество на водата. Определяне на азот по Kjeldahl. Метод след минерализация със селен (1,2,3,4,5)
Органичен азот, Общ азот, Свързан азот (TNb)* ВВЛМ 12:2012 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Органичен азот и Общ азот във водни проби (изчислителен метод) (1,2,3,4,5,6)
БДС EN 12260:2004 Качество на водата. Определяне на азот. Определяне на свързан азот (TNb), след окисление до азотни оксиди (2,5)
Цианиди (CN-) общо и свободни БДС 17.1.4.14:1979 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Методи за определяне съдържанието на цианиди. (2,3,5)
Сулфати (SO42-)/ Сулфатни йони (SO42-)/ Сулфати като сяра (S) БДС 17.1.4.03:1977 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне съдържанието на сулфатни йони. (2,3,5)
Разтворени сулфиди и свободен сероводород БДС 17.1.4.09:1979 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне съдържанието на разтворени сулфиди и свободен сероводород. (2,3,5)
Фосфати/Фосфатни йони/Ортофосфати (PO43-)/ Фосфати като фосфор (P) БДС EN ISO 6878:2005 Качество на водата. Определяне на фосфор. Спектрометричен метод с амониев молибдат.
(1,2,3,4,5,6)
Хлориди/ Хлорни йони (Cl-) БДС 17.1.4.24:1980 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Методи за определяне съдържанието на хлориди. (2,3,5)
Общ остатъчен и свободен хлор БДС 3560:1981 Вода за пиене. Определяне съдържанието на остатъчен хлор (1)
БДС EN ISO 7393-2:2018 Качество на водата. Определяне на свободен хлор и общ хлор. Част 2: Колориметричен метод с използване на N, N-диалкил- 1,4-фениленедиамин за целите на редовен контрол (1,2,3,4,5,6)
Алкалност (карбонатна и обща) БДС EN ISO 9963-1:2003 Качество на водата. Определяне на алкалност. Част 1: Определяне на обща и съставна алкалност.
(1,2,3,4)
БДС EN ISO 9963-2:2003 Качество на водата. Определяне на алкалност. Част 2: Определяне на карбонатна алкалност. (1,2,3,4)
Карбонати (СО32-) БДС EN ISO 9963-1:2003 Качество на водата. Определяне на алкалност. Част 1: Определяне на обща и съставна алкалност.
(1,2,3,4,5)
Хидрогенкарбонати (НСО3-) БДС EN ISO 9963-1:2003 Качество на водата. Определяне на алкалност. Част 1: Определяне на обща и съставна алкалност. (1,2,3,4,5,6)
Флуориди (F-)/Флуор (F) БДС 16911:1988 Вода за пиене. Метод за определяне съдържанието на флуор. (1,2,3,4)
Разтворен кислород/ Наситеност с кислород БДС 17.1.4.08:1978 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне съдържанието на разтворен кислород. (2,3,5)
БДС EN ISO 5814:2012 Качество на водата. Определяне на разтворен кислород. Електрохимичен метод с електрод (1,2,3,4,5,6)
Окисляемост (ХПК) БДС ISO 6060:2020 Качество на водата. Определяне на химичното потребление на кислород (1,2,3,4,5,6)
БДС ISO 15705:2020 Качество на водата. Определяне на индекса на химично потребление на кислород (ST-COD). Метод с малки запечатани тръбички(1,2,3,4,5,6)
Перманганатна окисляемост БДС 17.1.4.16:1979 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне на перманганатна окисляемост. (2,3,5)
Биохимична потребност от кислород (БПК5) БДС ЕN 1899-2:2004 Качество на водата. Определяне на биохимична потребност от кислород след n денонощия /БПКn/. Част 2: Метод за неразредени проби. (1,2,3,4,5)
БДС EN ISO 5815-1:2019 Качество на водата. Определяне на биохимичното потребление на кислород след n дни (BODn). Част 1: Метод за разреждане и засяване с добавяне на алилтиокарбамид (1,2,3,4,5,6)
Общ органичен въглерод (TOC)/ Общ неорганичен въглерод (TIC)*/ Разтворен органичен въглерод (DOC) БДС EN 1484:2004 Анализ на вода. Указания за определяне на общ органичен въглерод (ТОС) и разтворен органичен въглерод (DОC)
(1,2,3,4,5,6)
Живак (Hg) EPA Method 7473:2007 Определяне на общ Живак в твърди вещества и разтвори чрез термично разлагане, амалгамиране и атомноабсорбционна спектрофотометрия. (1,2,3,4,5,6)
Хром общ (Cr) шествалентен (Cr6+) и тривалентен (Cr3+) БДС 17.1.4.17:1979 Опазване на природата. Хидросфера. Показатели за качествата на водите. Метод за определяне съдържанието на хром /общ, шествалентен и тривалентен/. (2,3,5)
Анионни повърхностноактивни вещества (MBАS)/ Анионактивни детергенти БДС EN 903:2004 Качество на водата. Определяне на анионни повърхностноактивни вещества чрез измерване на индекс по метиленово синьо- MBАS  (1,2,5)
Въглеводороден индекс за нефтопродукти/ Нефтопродукти БДС EN ISO 9377-2:2004 Качество на водата. Определяне на въглеводороден индекс за нефтопродукти. Част 2: Метод чрез екстракция с разтворител и газова хроматография (2,3,5)
Сребро (Ag), Алуминий (Al), Арсен (As), Бор (B), Барий (Ba), Берилий (Be), Бисмут (Bi), Калций (Ca), Кадмий (Cd), Кобалт (Co), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Калий (K), Литий (Li), Магнезий (Mg), Манган (Mn), Молибден (Mo), Никел (Ni), Фосфор (P) общо съдържание; Натрий (Na), Олово (Pb), Сяра (S) общо съдържание, Антимон (Sb), Селен (Se), Калай (Sn), Стронций (Sr),  Титан (Ti), Ванадий (V), Волфрам (W), Цирконий (Zr), Цинк (Zn) БДС EN ISO 11885:2009 Качество на водата. Определяне на избрани елементи чрез оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) (1,2,3,4,5,6)
Алуминий (Al), Арсен (As), Бор (B), Барий (Ba), Берилий (Be), Бисмут (Bi), Кадмий (Cd), Кобалт (Co), Хром (Cr), Мед (Cu), Литий (Li), Манган (Mn), Молибден (Mo), Никел (Ni), Олово (Pb), Антимон (Sb), Селен (Se), Фосфор (P) общо съдържание; Сяра (S) общо съдържание, Калай (Sn), Стронций (Sr), Волфрам (W), Цирконий (Zr), Цинк (Zn) БДС EN ISO 17294-2:2016 Качество на водата. Приложение на масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Част 2: Определяне на избрани елементи, включително уранови изотопи
(1,2,3,4,5,6)
Феноли/Фенолен индекс БДС ISO 6439:2002 Качество на водата. Определяне на фенолен индекс. Спектрометричен метод с 4-аминоантипирин след дестилация (1,2,5)
Екстрахируеми вещества ВВЛМ 20:2016 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Екстрахируеми вещества (2,5)
Растителни масла/масла и Животински мазнини/мазнини ВВЛМ 16:2016 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Растителни масла/масла и Животински мазнини/мазнини, и нефтопродукти (2,5)
Окислително-редукционен потенциал ASTM D 1498:2014 Стандартен метод за изпитване окислително-редукционния потенциал на водите (1,2,3,4,5,6)
Абсорбируеми органични халогениди (АОХ) БДС EN ISO 9562:2005 Качество на водата. Определяне на абсорбируеми органично свързани халогени (AOX) (1,2,3,4,5,6)
Бромати ВВЛМ 58:2020 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Бромати във води. Спектрофотометрично определяне с 3,3ʹ-диметилнафтидин и йодид (1)
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН АКРЕДИТАЦИЯ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Обща индикативна доза/Индикативна доза ВЛМ 14:2012 Определяне на обща индикативна доза/индикативна доза във води.
Стронций-90 (90Sr) ВВЛМ51:2017 Определяне  на стронций-90 в различни матрици.
Технеций-99 (99Tc)
ЕРА Tc-02-RC:1999
Йод-129 (129I) ЕРА Oise procedure 9:1995
Никел-63 (63Ni)
Eichrom method 63159
Въглерод-14 (14С) ВВЛМ54:2018
Америций-241, Нептуний-237, Плутоний-238, Плутоний-(239+240), Кюрий-242, Кюрий-(243+244) ВВЛМ53:2017
Вкус БДС 8451:1977 Вода за пиене. Определяне на цвета, вкуса и мириса, температурата и прозрачността.
Мътност БДС EN ISO 7027:2001 Качество на водата. Определяне на мътност.

таблица 3

 

ПОЧВИ И УТАЙКИ

РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Мощност на дозата γ-лъчение ISO/ASTM 51608:2015 Практическо ръководство за дозиметрия на гама – лъчи
Радиоактивно повърхностно α- и β-замърсяване/ Специфична повърхностна α- и β-активност ISO 7503-1:2016 Измерване на радиоактивност. Измерване и оценка на повърхностно замърсяване. Част 1. Основни принципи.

ISO 7503-2:2016 Измерване на радиоактивност. Измерване и оценка на повърхностно замърсяване. Част 2. Тест метод с използване на намазка
Обемна активност на радон в приземния въздух и Ексхалация на радон ВВЛМ 2:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Радон – концентрация и ексхалация.
Специфична активност на γ-радионуклиди ВВЛМ 6:2016 Валидиран вътрешнолабораторен метод за изпитване на проби от околната среда за съдържание на естествени и техногенни радионуклиди.
Естествен уран (Unat) ВВЛМ 1:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Уран (спектрофотометричен метод с Арсеназо ІІІ).
ФИЗИКОХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Специфична електрическа проводимост БДС ISO 11265:2002 Качество на почвите. Определяне на специфичната електрическа проводимост.
Активна реакция (pH) БДС ISO 10390:2011 Качество на почвите. Определяне на рН.
БДС EN 12176:2004 Характеристика на утайката. Определяне стойността на рН.
Водоразтворими соли и техните компоненти БДС 11301:1973 Почви строителни. Метод за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти.
Хлориди/Хлорни йони (Cl-) БДС 11301, т.5:1973 Почви строителни. Метод за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти.
Нитрати (NO3-)/ Нитратни йони (NO3-)/ Нитратен азот (N-NO3-) БДС 11301, т.6:1973 Почви строителни. Метод за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти.
Амоняк (NH3)/
Амониеви йони (NH4+)
Азот амониев (N-NH4+)
БДС 11301, т.7:1973 Почви строителни. Метод за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти.
Сулфати (SO42-)/ Сулфатни йони (SO42-)/ Сулфати като сяра (S) БДС 11301, т.4:1973 Почви строителни. Метод за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти.
БДС ISO 11048:2002 Качество на почвите. Определяне на водно и киселинно разтворими сулфати.
Общ Азот (N Kjeldahl) БДС EN 13342:2003 Характеристика на утайки. Определяне на азот по Kjeldahl
БДС ISO 11261:2002 Качество на почвите. Определяне на общ азот. Модифициран метод на Kjeldahl.
Арсен (As), Калций (Ca), Кадмий (Cd), Кобалт (Co), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Калий (K)/ Калий като (K2О), Магнезий (Mg), Манган (Mn), Натрий (Na), Никел (Ni), Фосфор (P)/Фосфор като (P2O5), Олово (Pb), Цинк (Zn) ВВЛМ 4:2020 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на водоразтворими, достъпни (подвижни), обменни, разтворими в царска смес и общо съдържание на елементи в почви и утайки.
Живак (Hg) EPA Method 7473:2007 Определяне на общ Живак в твърди вещества и разтвори чрез термично разлагане, амалгамиране и атомноабсорбционна спектрофотометрия.
Съдържание на въглеводороди в реда от С10 до С40 (Нефтопродукти) БДС EN ISO 16703:2011 Качество на почви. Определяне на съдържанието на въглеводороди в реда от С10 до С40 с газхроматография
Карбонати (CO3-) БДС EN ISO 10693:2014 Качество на почвите. Определяне съдържанието на карбонати. Обемен метод
Зърнометричен състав БДС 2762:1993 Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на зърнометричния състав.
Сухо вещество/ водно съдържание ISO 11465:1993 Качество на почви. Определяне на сухото вещество и водното съдържание въз основа на масата – Гравиметричен метод.
БДС EN 12880:2003 Характеристика на утайките. Определяне на сух остатък и съдържание на вода.
Хигроскопична влага БДС 645:1975 Почви строителни. Определяне на хигроскопичната влага.
Загуби при накаляване на суха маса БДС EN 15935:2012 Утайки, обработени биоотпадъци, почви и отпадъци. Определяне на загубите при накаляване
Органични в-ва или (органичен въглерод и хумус) БДС 11302:1973 Почви строителни. Методи за определяне на органични вещества
ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН НА АКРЕДИТАЦИЯ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Тритий ЕРА Oise procedure АР2:2001
Въглерод-14 ВВЛМ54:2018
Стронций-90 ВВЛМ51:2017 Определяне  на стронций-90 в различни матрици
Америций-241, Нептуний-237, Плутоний-238, Плутоний-(239+240), Кюрий-242, Кюрий-(243+244) ВВЛМ53:2017

таблица 4

МАТЕРИАЛИ И ОТПАДЪЦИ,
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ

РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Мощност на дозата γ-лъчение ISO/ASTM 51608:2015 Практическо ръководство за дозиметрия на гама – лъчи
Радиоактивно повърхностно α- и β-замърсяване/ Специфична повърхностна α- и β-активност ISO 7503-1:2016 Измерване на радиоактивност. Измерване и оценка на повърхностно замърсяване. Част 1. Основни принципи.
ISO 7503-2:2016 Измерване на радиоактивност. Измерване и оценка на повърхностно замърсяване. Част 2. Тест метод с използване на намазка
Обемна активност на Радон в приземния въздух и Ексхалация на радон ВВЛМ 2:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Радон – концентрация и ексхалация.
Специфична активност на γ-радионуклиди ВВЛМ 6:2016 Валидиран вътрешнолабораторен метод за изпитване на проби от околната среда за съдържание на естествени и техногенни радионуклиди.
Естествен уран (Unat) ВВЛМ 1:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Уран (спектрофотометричен метод с Арсеназо ІІІ).
ФИЗИКОХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Специфична електрическа проводимост БДС ISO 11265:2002 Качество на почвите. Определяне на специфичната електрическа проводимост.
Активна реакция (pH) БДС EN ISO 10523:2012 Качество на водата. Определяне на рН
Кадмий (Cd), Кобалт (Co), Хром (Cr), Мед (Cu), Манган (Mn), Никел (Ni), Олово (Pb), Цинк (Zn) ВВЛМ 46:2020 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на кадмий, хром, кобалт, мед, олово, манган, никел и цинк в отпадъци (екстракт с царска вода) с ICP-OES.
Живак (Hg) EPA Method 7473:2007 Определяне на общ Живак в твърди вещества и разтвори чрез термично разлагане, амалгамиране и атомноабсорбционна спектрофотометрия.
ИЗПИТВАНЕ НА ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
в обхвата на акредитация
Вътрешно лабораторен метод Наименование
ВЛМ 29:2019 Вътрешнолабораторен метод за пробовземане на твърди йонообменни смоли (ASTM 2687 – 95/2007 и БДС 10840-73)
ВЛМ 30:2019 Вътрешнолабораторен метод за определяне на влагозадържащ капацитет (ASTM D2187-94 (2009)
ВЛМ 31:2019 Вътрешнолабораторен метод за определяне на фракционния състав на йонообменните смоли (ASTM D2187—94 (2009)
ВЛМ 32:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне дела на здрави, напукани и разрушени зърна (Микроскопски оглед)
ВЛМ 33:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на пълната обменна способност (пълен капацитет) на силноосновни анионообменни смоли (DIN54402/2009г)
ВЛМ 34:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на пълната обменна способност на слабоосновни анионообменни смоли (тотален капацитет на слабоосновни анионити) (DIN54402/2009г)
ВЛМ 35:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на пълната обменна способност (пълен капацитет) на силнокисели катионообменни смоли (тотален капацитет на силнокисели катионити) (DIN54403)
ВЛМ 36:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на пълната обменна способност (пълен капацитет) на слабокисели катионообменни смоли (тотален капацитет на слабокисели катионити) (DIN 54403)
ВЛМ 37:2019 Вътрешнолабораторен метод за пробоподготовка и определяне на изсолващ и общ  йонообменен капацитет на анионообменни смоли (ASTM D2187-94 (2009)
ВЛМ 38:2019 Вътрешнолабораторен метод за пробоподготовка и определяне на изсолващ и общ йонообменен капацитет на катионобменни смоли (ASTM D2187-94 (2009)
ВЛМ 39:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на механичната якост на йонообменните зърна
ВЛМ 40:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на органични замърсители в йонообменните смоли (ASTM D5042- 90 (2009)
ВЛМ 41:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне устойчивост на изтриваемост на йонообменните смоли
ВЛМ 42:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на Работна Обемна Способност (РОС) на анионоoбменни смоли при пречистване на води от силни киселини (ASTM D3087-91 (2009)
ВЛМ 43:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на Работна Обемна Способност (РОС) на катионообменни смоли в определени конкретни условия (ASTM D1782—95 (2009)
ВЛМ 44:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне устойчивостта на йонообменните смоли на осмотичен шок
ВЛМ 45:2015 Вътрешнолабораторен метод за определяне на относителен обем на промивните води след регенерация на йонообменни смоли

таблица 5

ХРАНИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ
СОКОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И
ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПРОДУКТИ

РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Специфична/ обемна активност на γ-радионуклиди ВВЛМ 6:2016 Валидиран вътрешнолабораторен метод за изпитване на проби от околната среда за съдържание на естествени и техногенни радионуклиди.
Естествен Уран (Unat.) ВВЛМ 1:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Уран (спектрофотометричен метод с Арсеназо ІІІ).
ФИЗИКОХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Олово (Pb), Кадмий (Cd), Цинк (Zn), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Алуминий (Al), Арсен (As), Никел (Ni), Калай (Sn) ВВЛМ 9:2020 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на следи от елементи в растителни проби и храни с AAS или ICP (след минерализиране).
Живак (Hg) EPA Method 7473:2007 Определяне на общ Живак в твърди вещества и разтвори чрез термично разлагане, амалгамиране и атомноабсорбционна спектрофотометрия.
Активна реакция (pH) БДС EN 1132:2000 Плодови и зеленчукови сокове. Определяне на стойността на рН.

таблица 6

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

ПОКАЗАТЕЛИ
в обхвата на акредитация
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ (СТАНДАРТИЗИРАНИ/ ВАЛИДИРАНИ)
Мощност на дозата γ-лъчение ISO/ASTM 51608:2015 Практическо ръководство за дозиметрия на гама – лъчи
Обемна активност на радон в приземния въздух ВВЛМ 2:2011 Валидиран вътрешнолабораторен метод за определяне на Радон – концентрация и ексхалация.
Обемна активност на γ-радионуклиди ВВЛМ 6:2016 Валидиран вътрешнолабораторен метод за изпитване на проби от околната среда за съдържание на естествени и техногенни радионуклиди.

таблица 7

 

ОПК 709 - Управление на жалби