+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

 

„ДИАЛ“ ООД се сертифицира, съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015

Фирма „ДИАЛ“ ООД винаги се е стремяла да развива и подобрява своята дейност, като успоредно с това опазва околната среда, екосистемите и техните компоненти.
Считано от 29.05.2024г. „ДИАЛ“ ООД е сертифицирана по БДС EN ISO 14001:2015 - Системи за управление по отношение на околната среда, следвайки добрите международни практики и ангажираност на персонала към опазването на околната среда и промените в климата.

 

 

Полоний-210

Следвайки традицията за непрекъснато развитие и подобрение, лабораторията добави нов метод към своята акредитация.

Специалистите от ЦНИЛ към ДИАЛ ООД разработиха, валидираха и внедриха метод за алфа-спектрометричен анализ на проби, съдържащи Po-210.

След последния одит от ИА БСА, лабораторията получи акредитация за изпитване на води по този показател и вече предлага такава услуга в богатото си портфолио.

 

 

Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения

От 11.02.2022 г. „ДИАЛ“ ООД притежава Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за осъществяване на контролни функции с рег.№ 5839, серия: О, издадена от Агенция за ядрено регулиране.

Това разшири спектъра на извършваните от ЦНИЛ дейности със следното:

  • Работа с ниско и средно активни открити източници на йонизиращи лъчения.
  • Калибриране на спектрометрични системи и радиометри за измерване на алфа, бета и гама-излъчватели при осъществяване на дейностите в обхвата на акредитацията на „Централна научно изследователска лаборатория“.
  • Цялостен радиохимичен анализ на трудно-измерими алфа- и бета-емитиращи радионуклиди (234U, 235U, 238U, 241Am, 90Sr).

За повече подробности, нашите специалисти са на ваше разположение!

 

 

Квалифициран експерт по Радиационна защита

От Август 2021г. екипът на „ДИАЛ“ ООД има Квалифициран експерт по Радиационна защита в област "Материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди" и притежаващ Удостоверение за правоспособност серия КЕ, № 170, издадено от Агенция за ядрено регулиране.

От тогава насам фирма „ДИАЛ“ ООД и ЦНИЛ извършват услуги за анализ, измерване и оценка на облъчването от материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, съгласно чл. 56 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за дейности и материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, посочени в Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди и чл. 4 от Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.

Дейностите са свързани с:

  • Анализ и оценки на количествата и видовете материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които се използват за дейността или продукт от нея;
  • Измерване на специфичната активност на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, използвани за дейността или получени от нея;
  • Измерване на мощността на еквивалентната доза по работните места и на разстояние 0,1m и 1,0m от използваните и получаваните материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, свързани с дейността;
  • Оценка на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване на работници и лица от населението;
  • Издаване на Експертно становище за оценка на външното и вътрешно облъчване на работници и лица от населението.

Свидетелство за качеството на предлаганите от нас услуги са множеството положителни референции от клиенти и продължителната ни съвместна работа с тях.

Ако имате нужда от квалифицирана експертна дейност – не се колебайте да се свържете с нас! Ние разполагаме с екип от опитни професионалисти, готови да отговорят на Вашите изисквания!

 

Анализи за измерване на Обща алфа и Обща бета активност

ДИАЛ ООД - Бухово

Анализи на водни проби на Йонен хроматограф

Работим в интерес
НА ХОРАТА

РАДОН В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. Все по-често се говори за рисковете за здравето на човека като резултат от облъчване от естествения радиационен фон. Голяма част от това облъчване се дължи на радон и неговите дъщерни радионуклиди. Най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята има естественият радиоактивен елемент радон (радон-222).

прочети цялата статия

Лаборатория

с над 65 годишна история и традиции

Акредитация

по БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Услуги

лаборатория ДИАЛ

01.

И с т о р и я

Непрекъснато развиваща се модерна лаборатория с над 60 годишна история и традиции...

Прочети още

02.

П р о е к т и

ДИАЛ ООД е изготвила над 70 екологични изследвания и проекти, в това число...

Прочети още

03.

Е к и п

В ДИАЛ работят квалифицирани специалисти с богат опит, знания и потенциал...

Прочети още

04.

К а р и е р и

ДИАЛ ООД обявява свободни позиции за следните специалисти:

Прочети още

Важни проекти

Мониторинг - Национално хранилище за радиоактивни отпадъци „Радиана“

Най-новият проект, по който ДИАЛ ООД стартира работа от 13.03.2018г. е проект за мониторинг на параметрите на околната среда по време на построяването на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци „Радиана“, намираща се на територията на АЕЦ „Козлодуй“.

Виж повече

Мониторинг на закритите уранодобивни обекти в България

С ПМС № 163 от 20 август 1992г. е прекратен уранодобивът в България. Много важен проект, по който ДИАЛ работи вече повече от 20 години е мониторинга на закритите уранодобивни обекти в България.

Виж повече

Дейности по NORM и ТЕNОRМ

През 2009 г. ДИАЛ участва в проект по ФАР, който има за цел да осигури високо ниво на защита на работниците, обществото и околната среда при риск от йонизираща радиация и също така да установи и развие хармонизиран подход и регулаторна контролна схема на дейностите по NORM (естествените радиоактивни материали) и TENORM (технологично усилените естествени радиоактивни материали).

Виж повече

Радонова карта на България

След задълбочен анализ на научните данни в последните години се установи, че рискът за здравето на човек при облъчване от радон е 2 пъти по-голям риск отколкото се смяташе досега. Въз основа на това Международната Комисия за Радиационна Защита (МКРЗ/ICRP) промени стойността за референтно ниво на радон в жилища от 600 Bq/m3 на 300 Bq/m3. Това представлява значителна стъпка напред в развитието на последователна система за радиационна защита.

Виж повече

Новини

Валентин Георгиев успешно защити своята дисертация!

На 07.06.2024г. колегата ни Валентин Георгиев получи своята образователна и научна степен „Доктор“, след като успешно защити дисертация на тема „Методи за анализ на уран във води и храни“. Доктор Георгиев е част от екипа на „ДИАЛ“ ООД от 2019г.

Прочети цялата новина