+359 2 994 22 40  
office@dial-ltd.com

София - Бухово, 1830
ул. Мина Бухово №111

 

Квалифициран експерт по Радиационна защита

От Август 2021г. екипът на „ДИАЛ“ ООД има Квалифициран експерт по Радиационна защита в област "Материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди" и притежаващ Удостоверение за правоспособност серия КЕ, № 170, издадено от Агенция за ядрено регулиране.

От тогава насам фирма „ДИАЛ“ ООД и ЦНИЛ извършват услуги за анализ, измерване и оценка на облъчването от материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, съгласно чл. 56 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за дейности и материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, посочени в Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди и чл. 4 от Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.

Дейностите са свързани с:

  • Анализ и оценки на количествата и видовете материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които се използват за дейността или продукт от нея;
  • Измерване на специфичната активност на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, използвани за дейността или получени от нея;
  • Измерване на мощността на еквивалентната доза по работните места и на разстояние 0,1m и 1,0m от използваните и получаваните материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, свързани с дейността;
  • Оценка на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване на работници и лица от населението;
  • Издаване на Експертно становище за оценка на външното и вътрешно облъчване на работници и лица от населението.

Вече имаме много доволни клиенти и съвместната ни работа с тях продължава.

Ако и вие имате нужда от експертна дейност – не се колебайте да се свържете с нас! Ние имаме богат и дългогодишен опит и висококвалифициран персонал, които да отговорят на Вашите нужди!.

 

 

Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения

От 11.02.2022 г. „ДИАЛ“ ООД притежава с Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за осъществяване на контролни функции с рег.№ 5839, серия: О, издадена от Агенция за ядрено регулиране.

Съгласно горе цитирания документ обхвата на дружеството се разшири със следните дейности:

  • Калибриране на спектрометрични системи и радиометри за определяне на алфа, бета и гама-лъчения необходими за извършване на дейностите ни по акредитация на „Централна научно изследователска лаборатория“.
  • Радиохимична пробоподготовка и анализ на трудноизмеряеми алфа- и бета- радионуклиди (234U, 235U, 238U, 241Am, 90Sr).
  • Работа с ниско и средно активни открити източници на йонизиращи лъчения.

На разположение сме при проявен от Вас интерес за изпитване на проби.

 

Анализи за измерване на Обща алфа и Обща бета активност

ДИАЛ ООД - Бухово

Анализи на водни проби на Йонен хроматограф

Работим в интерес
НА ХОРАТА

РАДОН В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. Все по-често се говори за рисковете за здравето на човека като резултат от облъчване от естествения радиационен фон. Голяма част от това облъчване се дължи на радон и неговите дъщерни радионуклиди. Най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята има естественият радиоактивен елемент радон (радон-222).

прочети цялата статия

Лаборатория

с над 65 годишна история и традиции

Акредитация

по БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Услуги

лаборатория ДИАЛ

01.

И с т о р и я

Непрекъснато развиваща се модерна лаборатория с над 60 годишна история и традиции...

Прочети още

02.

П р о е к т и

ДИАЛ ООД е изготвила над 70 екологични изследвания и проекти, в това число...

Прочети още

03.

Е к и п

В ДИАЛ работят квалифицирани специалисти с богат опит, знания и потенциал...

Прочети още

04.

К а р и е р и

ДИАЛ ООД обявява свободни позиции за следните специалисти:

Прочети още

Важни проекти

Мониторинг - Национално хранилище за радиоактивни отпадъци „Радиана“

Най-новият проект, по който ДИАЛ ООД стартира работа от 13.03.2018г. е проект за мониторинг на параметрите на околната среда по време на построяването на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци „Радиана“, намираща се на територията на АЕЦ „Козлодуй“.

Виж повече

Мониторинг на закритите уранодобивни обекти в България

С ПМС № 163 от 20 август 1992г. е прекратен уранодобивът в България. Много важен проект, по който ДИАЛ работи вече повече от 20 години е мониторинга на закритите уранодобивни обекти в България.

Виж повече

Дейности по NORM и ТЕNОRМ

През 2009 г. ДИАЛ участва в проект по ФАР, който има за цел да осигури високо ниво на защита на работниците, обществото и околната среда при риск от йонизираща радиация и също така да установи и развие хармонизиран подход и регулаторна контролна схема на дейностите по NORM (естествените радиоактивни материали) и TENORM (технологично усилените естествени радиоактивни материали).

Виж повече

Радонова карта на България

След задълбочен анализ на научните данни в последните години се установи, че рискът за здравето на човек при облъчване от радон е 2 пъти по-голям риск отколкото се смяташе досега. Въз основа на това Международната Комисия за Радиационна Защита (МКРЗ/ICRP) промени стойността за референтно ниво на радон в жилища от 600 Bq/m3 на 300 Bq/m3. Това представлява значителна стъпка напред в развитието на последователна система за радиационна защита.

Виж повече

Новини

ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

На 17.04.2021 г. екипът на „ДИАЛ“ ООД участва в организирано залесяване на площадка в Софийска планина, до гр. Бухово.

Прочети цялата новина